Regulamin sklepu internetowego www.e-paramedica.pl

[wersja 3; obowiązuje od 25 maja 2018]

§ 1

W niniejszym regulaminie sklepu internetowego www.e-paramedica.pl, zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozmieć:

 1. „Sprzedawca” – spółka Paramedica Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, ul. Farbiarska 47, 02-862 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000432666, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, identyfikująca się numerem NIP: 1070017638, REGON: 142737816,
 2. e-mail: paramedica@paramedica.pl;
 3. „Sklep” – sklep internetowy znajdujący się na stronie internetowej www.e-paramedica.pl oraz jej podstronach;
 4. „Klient” – każda osoba (w tym: (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną), która zawarła ze Sprzedawcą umowę o założenie konta w Sklepie;
 5. „Konto” – konto Klienta założone przez niego w Sklepie zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie;
 6. „Konsument” – osoba zdefiniowana w przepisie art. 22 1 Kodeksu cywilnego.

 

II. Postanowienia ogólne.

 

§ 2

Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klientów polegających na umożliwieniu im zawierania przez Internet umów sprzedaży towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu za ceny podane na odpowiednich podstronach Sklepu, a także stworzenia swego Konta.

 

§ 3

Treści prezentowane na stronach Sklepu, a w szczególności ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, nie są ofertą w rozumieniu przepisów art. 66 i 66 1 Kodeksu cywilnego, lecz zaproszeniem do składania ofert.

 

§ 4

Ceny towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Sprzedawca może dokonywać modyfikacji asortymentu Sklepu, cen towarów, przeprowadzać i odwoływać akcje promocyjne. Zmiany nie mają wpływu na zawarte już z Klientami umowy sprzedaży poszczególnych towarów.

 

§ 5

Dokonanie zakupu w Sklepie możliwe jest przy użyciu formularza do jednorazowego zamówienia (bez konieczności zakładania Konta) lub po uprzedniej rejestracji i założeniu Konta. Procedura rejestracji w Sklepie została opisana w postanowieniach części III. Regulaminu.

 

§ 6

 1. Do korzystania ze Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Klienta. Wystarczający jest: dostęp do Internetu, posiadanie adresu e-mail oraz standardowy system operacyjny i przeglądarka internetowa.
 2. Do prawidłowego korzystania z Konta wymagane jest włączenie obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej. Pliki cookies służą do utrzymania sesji Klienta po zalogowaniu się do Konta oraz do utrzymania procesu składania zamówienia. Możliwe jest następnie ich skasowanie poprzez odpowiednie opcje dostępne w przeglądarce internetowej lub za pomocą innego oprogramowania. Szczegółowe informacje odnośnie plików cookies zawarte są w postanowieniach polityki prywatności i plików cookies.

 

III. Założenie Konta.

§ 7

 1. Osoba chcąca zawrzeć ze Sprzedawcą umowę o założenie Konta powinna kliknąć zakładkę „Rejestracja”. Znajdujący się tam formularz stanowi ofertę Sprzedawcy skierowaną do przyszłego Klienta w przedmiocie zawarcia umowy o założenie Konta.
 2. Założenie Konta jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu, co jest potwierdzane stosownym oświadczeniem składanym przy wypełnianiu odpowiedniego formularza.
 3. Następnie należy wypełnić powyższy formularz i podać w nim: adres e-mail, hasło do Konta, imię, nazwisko oraz numer telefonu. Podany adres e-mail oraz hasło będą po założeniu Konta służyć do logowania się na nie.
 4. Zabronione jest dodawanie w formularzu treści o charakterze bezprawnym, a w szczególności innej niż przyszły Klient osoby.
 5. Do wysłania formularza i zakończenia procedury rejestracyjnej w Sklepie niezbędna jest akceptacja Regulaminu oraz polityki prywatności i plików cookies.
 6. Kliknięcie przycisku „Rejestruj” powoduje wysłanie formularza rejestracyjnego do Sprzedawcy i jest równoznaczne z przyjęciem jego oferty, co powoduje zawarcie przez Klienta ze Sprzedawcą umowy o założenie Konta. Przy czym, umowa o założenie Konta jest zawierana pod warunkiem zawieszającym aktywacji Konta przez Klienta (z chwilą aktywacji Konta) zgodnie z postanowieniami ustępu 6 (sześć) i 7 (siedem) niniejszego paragrafu.
 7. Sprzedawca po wysłaniu do niego formularza, zgodnie z postanowieniem ustępu powyższego, wysyła do Klienta, na podany przez niego adres e-mail wiadomość z linkiem aktywacyjnym do Konta. Do wiadomości dołączany jest Regulamin oraz polityka prywatności i plików cookies.
 8. W celu aktywowania Konta, Klient musi kliknąć odpowiedni link, podany w mailu, o którym mowa w postanowieniu ustępu powyższego.
 9. Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy o założenie Konta, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, czyli od chwili określonej w postanowieniu ustępu piątego niniejszego paragrafu. Do zachowania powyższego terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia w powyższym terminie do Sprzedawcy.
 10. Umowa z Klientem o założenie Konta zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 11. Klient może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o założenie Konta poprzez wysłanie wypowiedzenia na adres Sprzedawcy podany w § 1 lit. a Regulaminu, e-mailem na adres: e-sklep@paramedica.pl lub w innej formie. Umowa zostanie rozwiązana w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę wypowiedzenia.

 

§ 8

Sprzedawca zaleca, by Klient starannie przechowywał swoje dane służące do logowania w Sklepie, tak aby żadne osoby nieuprawnione nie uzyskały dostępu do tych danych.

 

§ 9

 1. Usługa założenia Konta jest bezpłatna.
 2. Po założeniu Konta Klient ma możliwość podglądu: statusu realizacji zamówień i historii zamówień, dodawania towarów do przechowalni, gdzie zapamiętywane będą niezamówione jeszcze towary, a także zawierania umów sprzedaży towarów znajdujących się w Sklepie. Klient może również aktualizować swoje dane za pomocą odpowiedniej opcji dostępnej w Koncie.

 

 

IV. Dane Osobowe

§ 10

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY Wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem”

 

 

 1. Administratorem sklepu www.e-paramedica.pl jest „Sprzedawca”.
 2. Sklep internetowy www.e-paramedica.pl będzie od Państwa zbierał następujące dane osobowe za pośrednictwem Witryny oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania procesu rejestracji i dokonywania zakupów na Witrynie:

a. nazwisko i imię,

b. adres zamieszkania,

c. adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zameldowania,

d. adres wysyłki,

e. adres poczty elektronicznej,

f. numer telefonu.

 1. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, lecz konieczne dla dokonania rejestracji i zakupu w ramach Witryny. Przetwarzanie powyższych danych dla realizacji celów innych niż rejestracji i dokonywania zakupów na Witrynie, wymaga Państwa osobnej zgody. Podkreślamy, że nie muszą Państwo podawać tych danych, jeżeli nie chcą Państwo korzystać rejestracji i dokonywania zakupów na Witrynie. Niepodanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości zrealizowania transakcji za pośrednictwem Witryny.
 2. Realizacja umowy oznacza m.in.: umożliwienie świadczenia usługi drogą elektroniczną, dokonywanie transakcji i wykonywanie płatności, obsługę zapytań, wniosków i zgłoszonych reklamacji oraz przetwarzanie Państwa danych dla celów podatkowych i rachunkowych, archiwalnych w tym zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa), a także ew. dochodzenia roszczeń (Rozporządzenie, art. 6.1.f)
 3. Osobami, którym ujawnione są dane to upoważnieni pracownicy/współpracownicy Administratora danych, którzy muszą posiadać do nich dostęp w celu wykonywania swoich obowiązków oraz firmy współpracujące, przetwarzające dane w celu realizacji umowy (np. firmy kurierskie, Poczta Polska) Ponadto Państwa dane udostępnianie są na mocy odrębnych umów podmiotom, którym Administrator powierzył czynności wsparcia informatycznego, w tym administratorom/ właścicielom wykorzystywanych w tym celu aplikacji. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji w granicach obowiązującego prawa, jak też w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. 
 4. Dane osobowe są przetwarzane tak długo, jak jest to niezbędne w celu rozstrzygnięcia ewentualnych roszczeń związanych z realizacją umowy.
 5. Przysługuje Państwu prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na Państwa temat danych, jak również prawo do żądania zmiany danych, a także prawo do uzupełnienia lub uaktualnienia Państwa danych. Macie Państwo możliwość podglądu i edycji Państwa danych, w każdym czasie, w ramach Witryny, po zalogowaniu się z użyciem adresu e-mail oraz hasła.(w sytuacji, gdy zapomnicie Państwo hasła lub w przypadku wystąpienia innych problemów z logowaniem, prosimy o kontakt pod adresem: e‑sklep@paramedica.pl)
 6. Informujemy, że mają Państwo prawo żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia żądania sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w określonym celu (jeżeli wyrażana była zgoda).
 7. Jednocześnie informujemy, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych/Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z przetwarzaniem danych przez Administratora Danych
 8. Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i częściowo zautomatyzowany w systemie www.e‑paramedica.pl i systemie magazynowo-księgowym Administratora. Dane mogą podlegać profilowaniu. Konsekwencją takiego przetwarzania będzie przesyłanie do Państwa dedykowanych treści marketingowych związanych z Państwa zainteresowaniami.
 9. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możesz kontaktować się z przedstawicielem Administratora na adres: rodo@praramedica.pl lub na podany adres korespondencyjny Sprzedawcy, z dopiskiem „Przetwarzanie danych osobowych”

 

 

V. Złożenie zamówienia.

§ 11

 1. Sprzedaż towarów odbywa się na podstawie zamówień składanych za pośrednictwem Konta albo przy użyciu formularza do jednorazowego zamówienia (bez konieczności zakładania Konta) lub po uprzedniej rejestracji i założeniu Konta.
 2. Zamówienia można składać poprzez swoje Konto przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

 

§ 12

 1. W celu zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedawcą Klient wybiera w Sklepie towary poprzez wybranie ich ilości i kliknięcie ikony „Dodaj do koszyka” znajdującej się przy wybranym przez Klienta towarze. Towary znajdujące się w koszyku nie są jeszcze zamówione i Klient ma możliwość dodania do koszyka kolejnych towarów, usunięcia znajdujących się tam towarów, a także rezygnacji z dokonania zakupów.
 2. Po dodaniu towarów do koszyka Klient ma możliwość zmiany ilości towarów, jakie chce kupić w Sklepie poprzez zmianę odpowiedniej rubryki w koszyku, a także usunięcia towarów z koszyka.
 3. Następnie należy kliknąć przycisk „Dalej”. w przypadku, gdy Klient nie będzie zalogowany lub nie będzie miał założonego Konta, zostanie poproszony odpowiednio o zalogowanie się, założenie Konta bądź o kontynuowanie zamówienia bez konieczności rejestracji.
 4. Następnie należy podać adres dostawy oraz dane niezbędne do realizacji zamówienia, a także wskazać, czy Klient chce otrzymać fakturę i kliknąć przycisk „Dalej”. w przypadku gdy Klient zaznaczy pole „Chcę otrzymać fakturę VAT” niezbędne będzie podanych danych do faktury VAT. Zabronione jest dodawanie w formularzu treści o charakterze bezprawnym.
 5. Po wyborze miejsca dostawy należy wybrać sposób dostawy oraz płatności. Obok dostępnych sposobów dostawy oraz płatności wyświetlone są ich koszty. w rubryce „Całkowita kwota zamówienia podana jest kwota uwzględniająca ceny towarów dodanych do koszyka oraz cenę wybranego sposobu dostawy i płatności.
 6. Po wypełnieniu formularza oraz wyborze sposobu dostawy i płatności należy kliknąć przycisk „Dalej”.
 7. Wyświetlony w podsumowaniu koszyk towarów wraz z podaniem ich ilości, a także cen oraz wybrany sposób dostawy i płatności wraz z ich kosztem stanowią skierowane do Klienta przez Sprzedawcę zaproszenie do złożenia oferty zakupu tych towarów.
 8. Na tym etapie składania zamówienia należy również sprawdzić jego prawidłowość oraz potwierdzić, poprzez kliknięcie przycisku „Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Kliknięcie przycisku „Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty” powoduje złożenie przez Klienta, Sprzedawcy oferty zakupu towarów znajdujących się w koszyku.
 9. Po złożeniu zamówienia wyświetlona zostanie informacja potwierdzająca otrzymanie zamówienia przez Sprzedawcę, co powoduje związanie Klienta ofertą. Sprzedawca prześle także do Klienta mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia przez Klienta oraz podsumowaniem jego treści. Mail ten nie stanowi jeszcze przyjęcia oferty Klienta.
 10. Następnie Sprzedawca potwierdzi e-mailem, wysłanym na adres mailowy podany przez Klienta w Koncie, przyjęcie oferty złożonej przez Klienta. z chwilą wprowadzenia powyższej wiadomości e-mail do środka komunikacji elektronicznej Klienta, w taki sposób, że Klient miał możliwość zapoznania się z treścią e-maila, następuje zawarcie umowy sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem. Jeżeli Sprzedawca nie będzie miał możliwości przyjęcia oferty Klienta, wówczas prześle do niego e-mail z informacją o odmowie przyjęcia oferty Klienta i przyczynach takiego kroku.

 

§ 13

Korzystanie z formularza do jednorazowego zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego towaru do elektronicznego koszyka w Sklepie. Złożenie zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków –

 1. po wypełnieniu formularza zamówienia
  i
 2. kliknięciu na stronie Sklepu po wypełnieniu formularza zamówienia pola „Złóż – zamówienie z obowiązkiem zapłaty” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu). w formularzu zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa kontrahenta, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących umowy sprzedaży: towar/y, ilość towaru/ów, miejsce i sposób dostawy towaru/ów, sposób płatności. w wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy kontrahenta – w przypadku kliknięcia pola „Chcę otrzymać fakturę VAT” niezbędne jest także podanie przez Klientów niebędących konsumentami numeru NIP (firma). Do wysłania formularza i zakończenia procedury zamówienia w Sklepie niezbędna jest akceptacja Regulaminu i polityki prywatności i plików cookies.

 

§ 14

Koszty związane z realizacją płatności oraz dostawą towarów ponosi Klient, przy czym Sprzedawca może ustalić określony próg wartości zakupów, po którego przekroczeniu przez Klienta koszty dostawy lub płatności pokryje Sprzedawca. Koszty związane z dostawą oraz sposobem płatności są wyświetlane przed złożeniem przez Klienta oferty dotyczącej zakupu towarów znajdujących się w koszyku.

 

§ 15

Do zamówienia dołączony jest dokument sprzedaży, zgodny z przepisami podatkowymi.

 

§ 16

Sprzedawca wskazuje, że ma obowiązek dostarczenia rzeczy będących przedmiotem zamówienia bez wad.

 

VI. Termin i sposób dostawy

 

§ 17

 1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć zamówiony przez Klienta towar w terminie nieprzekraczającym 2 dni roboczych od dnia przyjęcia przez Sprzedawcę zamówienia złożonego przez Klienta; względnie od momentu otrzymania przez Sprzedawcę od Klienta zapłaty za Towar wraz z kosztami przesyłkami (jeżeli są należne).
 2. Dostawa towaru jest realizowana za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.
 3. Istnieje możliwość osobistego odbioru zamówienia. Niezależnie od powyższego Sprzedawca wyda rzecz (towar) Kupującemu nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy, zgodnie z przepisem art. 5431 § 1 Kodeksu cywilnego.

 

VII. Odstąpienie od umowy.

 

§ 18

 1. Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy. Jeżeli przedmiotem umowy jest wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, termin ten wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład złożonego na piśmie przesłanym pocztą lub pocztą elektroniczną na adres Sprzedawcy podany w postanowieniu § 1 lit. a Regulaminu).
 3. Klient może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, zamieszczonego pod adresem: https://e‑paramedica.pl/formularz-odstapienia-od-umowy,1006,pl.html jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku ze zwrotem takich płatności.
 5. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy lub do chwili dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Klient powinien odesłać na adres: Paramedica Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, ul. Farbiarska 47, 02‑862 Warszawa lub przekazać rzecz do Sprzedawcy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Sprzedawca wskazuje, że ze względu na charakter zamówionych przez Klienta rzeczy, może się okazać, że nie będą one mogły być odesłane pocztą w zwykłym trybie, co może spowodować zwiększenie kosztu zwrotu rzeczy.
 7. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

§ 19

Sprzedawca zwraca uwagę, że zgodnie z przepisem art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827) prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umowy:

 1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 2. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 3. w której Klient wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Klient żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Klientowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 4. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 5. dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 6. dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

VIII. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi (reklamacje).

 

§ 20

 1. Sprzedawca jest zobowiązany sprzedać i dostarczyć Klientowi towar bez wad fizycznych i prawnych.
 2. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku gdy towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 3. Wada fizyczna polega na niezgodności towaru z umową sprzedaży. w szczególności towar jest niezgodny z umową sprzedaży jeżeli:

a.   towar nie ma właściwości, które towar tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w umowie sprzedaży oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
b.   towar nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewniał;
c.   towar został Klientowi wydany w stanie niezupełnym.

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili wydania towaru Klientowi lub wynikły z przyczyny tkwiącej w towarze sprzedanym w chwili wydania towary Klientowi.
 2. Towar sprzedany ma wadę prawną, jeżeli stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
 3. Reklamacje można składać pisemnie na adres Sprzedawcy podany w postanowieniu § 1 lit. a, mailowo na następujący adres e‑mail: reklamacje@paramedica.pl, osobiście do protokołu w siedzibie Sprzedawcy podanej w postanowieniu § 1 lit. a, bądź w innej formie.
 4. W reklamacji należy podać: numer zamówienia (lub inne dane pozwalające je zidentyfikować), dane kontaktowe Klienta umożliwiające udzielenie odpowiedzi na złożoną reklamację oraz opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji.
 5. Jeżeli towar sprzedany ma wadę, Klient ma prawo:

a.   żądać wymiany towaru wadliwego na wolny od wad albo żądać usunięcia wady;

albo

b.   złożyć oświadczenie o proporcjonalnym obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, przy czym w takim przypadku Sprzedawca może niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymienić towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunąć; jednakże jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, powyższe ograniczenie nie stosuje się i Klient może złożyć stosowne oświadczenie o proporcjonalnym obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy;

 1. Klient nie może odstąpić od umowy sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna.
 2. Klient zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady może żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową sprzedaży w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
 3. Sprzedawca może odmówić wymiany towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową sprzedaży towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem wymagałoby nadmiernych kosztów.
 4. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania przez Sprzedawcę reklamacji, o czym Klient zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mailowy podany przez Klienta albo przesyłką pocztową na adres wskazany przez Klienta.
 5. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, zobowiązany jest dostarczyć wadliwy towar do Sprzedawcy na adres: Paramedica Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, ul. Farbiarska 47, 02‑862 Warszawa, na koszt Sprzedawcy. Koszty związane z odesłaniem przez Klienta reklamowanego towaru Sprzedawca zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji. Dokonując reklamacji lub zwrotu reklamowanego towaru Klient wypełnia załączony do towaru dokument reklamacji, podając w jego treści przyczynę reklamacji towaru.
 6. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od dnia wydania towaru Klientowi.
 7. Skorzystanie przez Klienta z uprawnień opisanych w niniejszym punkcie nie ogranicza możliwości skorzystania z uprawnień gwarancji.

 

IX. Postanowienia końcowe.

 

§ 21

W trakcie korzystania ze Sklepu oraz korespondencji z nim zakazane jest podawanie treści o charakterze bezprawnym.

 

§ 22

Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klienta przez osoby nieuprawnione, dlatego Klient powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. w szczególności stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła. Sprzedawca dokłada należytej staranności w celu zabezpieczenia funkcjonowania Sklepu.

 

§ 23

Sprzedawca wskazuje, że w przypadku zaistnienia sporu pomiędzy Konsumentem a Sprzedawcą, istnieje możliwość pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń, takich jak np. mediacja, sąd polubowny, opisanych w zakładce „POZASĄDOWE DOCHODZENIE ROSZCZEŃ”.

 

§ 24

Regulamin jest dostępny w siedzibie Sprzedawcy oraz na stronie